Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ຮູ້ຈັກກັບ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ "ກນຜ" ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ "Department of Energy Policy and Planning", ຊື່ຫຍໍ້ "DEPP", ແມ່ນກົມບໍລິຫານວິຊາການຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງໃນຂົງເຂດວຽກງານດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດພະລັງງານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ກິດຈະກຳ

december, 2020

No Events

ວິດີໂອ
ແຜນທີ່
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ຖະໜົນໜອງບອນ, ບ້ານ ຝາຍ, ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ເບີໂທ: 021 415037
ເບິແຟັກ: 021 415036
Email: info@laoenergy.com.la
X