Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນແບບປະສົມປະສານ ແລະ ການຟື້ນຕົວຂອງຊັບພະຍາກອນ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮ່ວມກັບ USIAD Clean Power asia ແລະ National Renewable Energy Laboratory ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ Engaging stakeholders in Assessing Vulnerabilities in Lao PDR Power Sector ຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-23 ສິງຫາ 2018, ຢູ່ທີ່ ໂຮງແຮມ Crow Plaza ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກກະຊວງອ້ອມຂ້າງຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທະນາຄານກາງແຫ່ງ ສປປລາວ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ ແລະ ກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນເລື່ອງການວິເຄາະຈຸດອ່ອນຂອງລະບົບໄຟຟ້າ (vulnerability assessment) ໃນປະເທດລາວ ທີ່ເກີດຈາກໄພອັນຕະລາຍ (hazard) ຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ອຸນຫະພູມ, ມະນຸດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ໂດຍຫຼັງຈາກນີ້ຈະນຳຜົນການວິເຄາະມາໃຊ້ໃນການວາງແຜນການສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບໄຟຟ້າຂອງປະເທດລາວຕໍ່ໄປ (resilience action plan), ຊຶ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນໜ້າວຽກໃນການວາງແຜນແບບເຊື່ອມສານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

X