Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ແຜນພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 24-25/12/2018 ທີ່ຜ່ານມາທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດ.ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອດຳເນີນວຽກງານສ້າງແຜນພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2019-2030, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສັນຍາ ສົມວິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ແລະ ບັນດາສາຂາໄຟຟ້າລາວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ,ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວ.

ຜ່ານການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ໄດ້ອະທິບາຍຊີ້ແຈງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຂັ້ນຕອນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເພື່ອມານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂປຼແກມ  Model ຕ່າງໆ ມາວິເຄາະ ແລະ ຄາດຄະເນແຜນພັດທະນາພະລັງງານໃນອານາຄົດ. ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງອຸປະສັກທີ່ສຳຄັນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນກຳລັງພະເຊີນໜ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືຫາທາງອອກຮ່ວມກັນໃນທີ່ປະຊຸມ. ໄຟຟ້າລາວໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ທີ່ປະຊຸມເຖິງຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຄາດຄະເນແຜນພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ ຍັງໄດ້ລາຍງານທີ່ປະຊຸມເຖິງຜົນການຄາດຄະເນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາຂອງ ໄຟຟ້າລາວ ແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາຕົວຈິງ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ທາງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ພ້ອມກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ໄດ້ມີການລາຍງານເຖິງແຜນ ການພັດທະນາບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ການລົງທຶນຕ່າງໆ ທີ່ຈະມີໃນອານາຄົດ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ວິຊາການ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ໄດ້ເອົາໄປການສຶກສາ, ຄາດຄະເນແຜນພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດຕື່ມ.

X