Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການຮັບຮອງ ການນຳໃຊ້ມາດຕະເກນ ການປະເມີນໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍຶນຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ນີ້, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 6 ຕຶກ 2 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີນແຜ່ການຮັບຮອງ ການນຳໃຊ້ມາດຕະເກນໃນການຊ່ວຍ ປະເມີນໂຄງການ ຕາມນະໂຍບບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ ຮັບຮອງໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2018 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວິທຸນລະບັນດິດ ທຸມມະບຸດ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ລວມຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມທັງໝົດ 25 ທ່ານ, ຍິງ 9 ທ່ານ ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ມາດຕະເກນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແຜນວຽກການປະເມີນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມນີ້, ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ການປະເມີນໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການຕິດຕາມປະເມີນ ໂຄງການ ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

X