Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ມາດຕະເກນປະເມີນໂຄງການໄຟຟ້ານຳ້ຕົກທີ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການ ພັດທະນາໄຟຟ້ານຳ້ຕົກແບບຍືນຍົງ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ມາດຕະເກນປະເມີນໂຄງການໄຟຟ້ານຳ້ຕົກທີ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານຳ້ຕົກແບບຍືນຍົງ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-10 ຕຸລາ 2018
ຢູ່ທີ່ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວິທູນລະບັນດິດ ທຸມມະບຸດ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ແລະ ທ່ານ ທອງປານ ບຸນສະໜິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ກະຊວງອ້ອມຂ້າງຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງກະສິກຳ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດຖະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ພາຍໃນກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ, ຄວາມເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະເກນການປະເມີນໂຄງການໄຟຟ້ານຳ້ຕົກທີ່ປະຈຸັບັນໂດຍ PWC ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ (WB), ໃນການວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນຕໍ່ໜ້າຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ເພື່ອນຳໃຊ້ມາດຕະເກນການປະເມີນໂຄງການທີ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ຜ່ານການປຶກສາຫາລືໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ຈະຜັນຂະຫຍາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະເກນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງມາດຕະເກນດັ່ງກ່າວໃນລະດັບຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

X