Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

“ການນໍາ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ລົງຢ້ຽມຢາມການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ໄຊຍະບູລີ”

 

ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2018 ທ່ານ ປອ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ແລະ ທ່ານນາງ ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ ຮອງລັດຖະຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນຈາກບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໂຕແທນຈາກກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ລົງຕິດຕາມ ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ໄຊຍະບູລີ.

ຈຸດປະສົງຂອງການລົງຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນສ້າງເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບ ການພັດທະນາໂຄງການ ຕາມຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕາມ ບົດລາຍງານເຕັກນິກ ຂອງ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ໃນຍະໄລະທີ ເຮັດຂະບວນການ ປືກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ.

ໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 1.285 MW, ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ປະມານ 7.370 ລ້ານkWh/ປີ; ພະລັງງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ຈະຂາຍໃຫ້ກັບ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ;  ປັດຈຸບັນ ການດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ ແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ 97.7% (ທັນວາ 2018) ໂດຍອີງຕາມແຜນການພັດທະນາໂຄງການແມ່ນຈະເລີ່ມດໍາເນີນການຜະລິດຢ່າງເປັນທາງການ (Commercial Operation Date) ໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2019.

ໂຄງການນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມຂະບວນການ ໃນລະບຽບວ່າດ້ວຍການແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບ, ປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຕົກລົງ (PNPCA) ຕາມສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ 1995 ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດຂະບວນການ PNPCA ໃນປີ 2011 ແລະ ເລີ່ມດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ. ໃນນີ້ ການປະຕິບັດຕາມຂະບວນການ ຂອງ PNPCA ແມ່ນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການໄດ້ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດຕາມບົດແນະນໍາການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ (PDG 2009) ແລະ ຜົນຂອງການທົບທວນຂອງຊ່ຽວຊານຈາກ ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (MRCs); ໂດຍການວ່າຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ Poyry ຈາກປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແລະ ບໍລິສັດ CNR ຈາກປະເທດຝຮັ່ງ ໃນການອອກແບບ ແລະ ປັບປຸງແບບ ຂອງໂຄງການ.

ໃນໂອກາດນີ້ ກໍ່ໄດ້ມີການສົນທະນາ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ຊີ້ແຈງບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາໂຄງການໂດຍການຊີ້ແຈງຈາກຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ເຊິ່ງຫຼາຍພາກສ່ວນໄດ້ໃຫ້ເປັນພິເສດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການອອກແບບ ແລະ ນໍາໃຊ້ກົງຫັນ (Turbine) ແບບພິເສດທີ່ປາສາມາດຜ່ານລົງໄດ້, ການສ້າງທາງຂຶ້ນລົງຂອງປາ ຕາມທາງຜ່ານປາ, ການສ້າງທາງຜ່ານຂຶ້ນລົງຂອງເຮືອ.

ໃນການ ລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມໃນຄັ້ງນີ້ ເຫັນວ່າ ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນການຊີ້ແຈງ ສ້າງຄວາມເຂົ້້າອົກເຂົ້້າໃຈ ຢ່າງກະຈາງແຈ້ງ ໃນບັນຫາ ການພັດທະນາໂຄງການ ຮູບແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫຼຸດຜົນກະທົບຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃຫ້ແກ່ການນໍາ ລະຫວ່າງສອງກະຊວງ ທີ່ມີບົດສໍາຄັນຕໍ່ການ ພັດທະນາ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຢູ່ ສປປລາວ, ພານຫຼັງ ສໍາເລັດການຢ້ຽມຢາມ ທາງ ການນໍາຂອງທັງສອງກະຊວງກໍ່ໄດ້ ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ການເອົາໃຈໃສ່ ຂອງຜູ້ພັດທະນາ ໃນການປັບປຸງການອອກແບບ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມເງືຶອນໄຂ ການອອກແບບໂຄງການ ຕາມສົນທິສັນຍາ 1995.

 

 

X