Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ການພັດທະນາໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຫຼວງພະບາງ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ການອອກແບບໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຫຼວງພະບາງ

 

ໂຄງການໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຈຸດຫຼວງພະບາງ ເປັນໂຄງການໜື່ງທີ່ ທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນການພັດທະນາຢູຕາມລໍານໍ້າຂອງ ສປປລາວ ໂດຍມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫຼັກກິໂລແມັດທີ 2036 ກມ ຈາກປາກແມ່ນໍ້າຂອງ, ມີໄລຍະຫ່າງຈາກ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ໄປທາງທິດເໜືອປະມານ 25 ກມ ເຊີ່ງຢູ່ລະຫວ່ງ ໂຄງການໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ ຈຸດປາກແບ່ງ ແລະ ໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ໄຊຍະບູລີ ທີ່ຢູ່ຕອນລຸ່ມ ຊື່ງປັດຈຸບັນແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນການຜະລິດ.

ໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຈຸດຫຼວງພະບາງ ເປັນຮູບແບບຝາຍນໍ້າລົ້ນ ໂດຍປະລິມານນໍ້າເຂົ້າ ຈະເທົ່າກັບປະລິມານນໍ້າ ເພື່ອຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຊີ່ງປະລິມານນໍ້າອອກແບບຜ່ານກົງຫັນ ແມ່ນ 5.355 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວິນາທີ,  ກໍາລັງຕິດຕັ້ງສູງສຸດ 1.460 ເມກາວັດ ເພື່ອສົ່ງອອກ, ຕິດຕັ້ງໃສ່ຊ່ອງລະບາຍນ້ຳທາງປາ, ມີປະຕູລະບາຍນ້ຳລົ້ນ 9 ປະຕູ ໃນນັ້ນ, 3 ປະຕູນໍ້າທີ່ມີລະດັບຕໍ່າ ເພື່ອຊ່ວຍລະບາຍຕະກອນ ໂດຍມີຄວາມສາມາດລະບາຍນໍ້ານອງທັງໝົດ 41.400 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ, ມີທາງເດີນເຮືອ 2 ພັກ ຊື່ງສາມາດ ຮັບນໍ້າໜັກເຮືອໄດ້ 500 ໂຕນ ຕາມມາດຕະຖານ ຂອງ ບົດແນະນໍາໃນການສ້າງເຂື່ອນຢູ່ຕາມລໍານໍ້າຂອງ ຂອງອົງການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ, ມີຊ່ອງທາງໃຫ່ແກ່ ປາສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍ ຈາກຕອນລຸ່ມເຂື່ອນຂຶ້ນເທີງ ແລະ ຈາກເບື້ອງເທີງຂອງເຂື່ອນລົງມາລຸ່ມ ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີແຜນທີ່ຈະກໍ່ສ້າງ ໃນປີ 2020 ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນປີ 2027.

ປັດຈຸບັນໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສໍາເລັດ ການສຶກສາບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ໄດ້ນໍາສົ່ງເອກະສານທັງໝົດ ເພື່ອຜ່ານຂະບວນການ ປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ (ຕາມສົນທິສັນຍາ 1995) ກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ຂໍຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຈາກບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ ຕໍ່ບັນຫາທີ່ຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບເກີດຂຶ້ນ, ເພື່ອນໍາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວມາປັບປຸງການ ອອກແບບ ໂຄງການ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄຫມ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບນ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ຂອງລັດຖະບານລາວ ກໍ່ຄືບັນດາປະເທດສະມາຊີກ. ຊື່ງໄດ້ສົ່ງເອກະສານທັງໝົດໄປໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2019 ໂດຍຜ່ານອົງການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ແກ່ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ທາງອົງການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ກໍ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນທີມງານ ຄະນະວິຊາການ JCWG ຄັ້ງທີ 1 ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2019 ແລະ ໄດ້ເລືອກເອົາມື້ດຽວກັນນັ້ນເປັນມື້ເລີ່ມຂະບວນການປຶກສາຫາລືຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີໄລຍະການປຶກສາຫາລື 06 ເດືອນ ນັບຈາກມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ຕາມຂັ້ນຕອນມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

 

 

X