Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານນິຕິກຳ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ໃນວັນທີ 10-19/06/2018

ໃນວັນທີ 10-19/06/2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະກຳມະການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານນິຕິກຳ ໂຄງການເຂື່ອນຂະໜາດນ້ອຍ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 0571/ພບ, ລົງວັນທີ 06/04/2018, ຊຶ່ງຄະນະດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ກົມນິຕິກຳ, ຫ້ອງການກະຊວງ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານນິຕິກຳໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ໄຊສົມ ບູນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ຈຸດປະສົງໃນການລົງເຮັດວຽກຂອງຄະນະໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອລົງປະສານສົບທົບ ແລະ ເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານນິຕິກຳຂອງບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ທ້ອງຖິ່ນຮັບຜິດຊອບອະນຸມັດ ແລະ ນອກຈາກນີ້ກໍ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບທາງແຂວງກໍ່ຄື ຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກການເງິນ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກຍຸດຕິທຳ, ພະແນກກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ. ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະບັບເລກທີ 1167/ພບ, ລົງວັນທີ 28/05/2018 ວ່າດ້ວຍການຢຸດຊົ່ວຄາວການອະນຸມັດໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍແຕ່ 15 MW ລົງໄປ, ພ້ອມດຽວກັນ ຄະນະກຳມະການກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດກາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ໄດ້ມີການຕອບບັນດາຄຳຖາມສ່ວນໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບບັນດາຂັ້ນຕອນ, ແຜນເວລາ ແລະ ວິທີການກວດກາຂອງຄະນະກຳມະການຂອງກະຊວງ.
ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍທັງໝົດ 332 ແຫ່ງ (ບໍ່ລວມໂຄງການພະລັງງານແສງອາທິດ), ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກບັນດາແຂວງລວມເປັນກຳລັງຕິດຕັ້ງ 2.815 ເມກະວັດ, ໄດ້ດຳເນີນການຜະລິດ 30 ແຫ່ງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 141,39 ເມກະວັດ, ພວມດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ 30 ແຫ່ງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 339,3 ເມກະວັດ, ໄດ້ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ກຳລັງກະກຽມການກໍ່ສ້າງ 67 ແຫ່ງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 738,5 ເມກະວັດ, ດຳເນີນການສຶກສາສຳຫຼວດ 205 ແຫ່ງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1595,8 ເມກະວັດ.

X