Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ກ່ຽວກັບເຮົາ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

2. ໜ້າທີ່ລວມຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີ​ໂທ: 021 415037

X