Call

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານນິຕິກຳ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ໃນວັນທີ 10-19/06/2018

ໃນວັນທີ 10-19/06/2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະກຳມະການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານນິຕິກຳ ໂຄງການເຂື່ອນຂະໜາດນ້ອຍ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 0571/ພບ, ລົງວັນທີ 06/04/2018, ຊຶ່ງຄະນະດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ກົມນິຕິກຳ, ຫ້ອງການກະຊວງ, ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານນິຕິກຳໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ […]

X